Câu chuyện sẻ chia

Hãy kể với chúng tôi câu chuyện của bạn.
Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ
vì "Hạnh phúc" của bạn là niềm vui của chúng tôi

Câu chuyện của bạn sẽ được lan tỏa,
khó khăn của bạn sẽ được giúp đỡ.

Đừng ngần ngại,
hãy kể với chúng tôi